technique

लेखकको नाम: निर्मल ओझा कृषि सहायक प्रशिक्षक श्री मोती माध्यमिक विद्यालय परिचय: माटो नमुना संकलन किन गर्ने, के को लागि गर्ने, कसरी गर्ने र संकलन गरीसकेपछि के गर्ने आदि प्रश्न आउने गर्छ । सर्व प्रथम माटो नमुना संकलन किन गर्ने भन्ने प्रश्न आउदा माटोको स्वास्थपन परीक्षणकाm लागि भन्ने बुझ्नु पर्छ । माटो जाँच गरेपछि विरुवालाई

read more

Introduction: Most of the cucurbits are monoecious in nature and bears male & female flowers separately on the same plant. Similarly, andromonoecious sex form is also common in cucurbits where male & hermaphrodite flowers are borne separately in same plant. Monoecious cucurbits include cucumber, watermelon, long melon, pumpkin, bottle gourd, ridge gourd, snake gourd, chayote

read more

मलखाद राख्ने तरिका  राम्रो मल खाने विधिको छनोट गर्न नसकेको खण्डमा उत्पादनमा कमि आउनुका साथै घोगा, दाना बाला लाग्ने समयमा पर्याप्त बोटले मल नपाउनुका साथै झारको प्रकोप ज्यादा हुने, बोटको अपेक्षित उचाई नहुने हुँदा वैज्ञानिक तरिकाले मलको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ | हाम्रो मापकमा मलको मात्रा मापन गरिसकेपछि कसरि मलखाद राख्ने बारे यहा जानकारी लिनुहोस्

read more

मलखाद राख्ने तरिका  राम्रो मल खाने विधिको छनोट गर्न नसकेको खण्डमा उत्पादनमा कमि आउनुका साथै घोगा, दाना बाला लाग्ने समयमा पर्याप्त बोटले मल नपाउनुका साथै झारको प्रकोप ज्यादा हुने, बोटको अपेक्षित उचाई नहुने हुँदा वैज्ञानिक तरिकाले मलको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ | हाम्रो मापकमा मलको मात्रा मापन गरिसकेपछि कसरि मलखाद राख्ने बारे यहा जानकारी लिनुहोस्

read more

मलखाद राख्ने तरिका  राम्रो मल खाने विधिको छनोट गर्न नसकेको खण्डमा उत्पादनमा कमि आउनुका साथै घोगा, दाना बाला लाग्ने समयमा पर्याप्त बोटले मल नपाउनुका साथै झारको प्रकोप ज्यादा हुने, बोटको अपेक्षित उचाई नहुने हुँदा वैज्ञानिक तरिकाले मलको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ | हाम्रो मापकमा मलको मात्रा मापन गरिसकेपछि कसरि मलखाद राख्ने बारे यहा जानकारी लिनुहोस्

read more
dev