किट व्यवस्थापन – चिया

चियामा लाग्ने किरा र तिनको व्यवस्थापन

चियाको पतेरो (Tea Mosquito Bug)

  • किराको जनसंख्या न्यूनतम गर्नको लागि उचित छाँट, झारपात, र काँटछाँट योजनाको अनुसरण गर्नुहोस्।
  • क्लोरपाइराफोस २० ईसी वा मालाथिओन ५०% @ २ मिलिलिटर/लिटर पानीको साथ स्प्रे गर्नुहोस् ।
  • बसाइ सर्ने र उड्ने कीरालाई पासोमा पार्नको लागि संक्रमित बगैंचाको परिधिबाट स्प्रे सुरु गर्नुपर्दछ ।

रातो सुलसुले (Scarlet Mite)

  • स्वस्थ रोपण सामग्रीको प्रयोग गर्ने ।
  • गम्भीर रूपमा प्रभावित बोटको भागहरू काट्नुहोस् र जलाउनुहोस्।
  • प्रति हेक्टर १५००-३००० लिटर पानीमा १५००-३००० मिलिलिटर Propagites 57% एस.पी मिसाई स्प्रे गर्नुहोस् ।

पर्पल सुलसुले (Purple Mite)

  • स्वस्थ रोपण सामग्रीको प्रयोग गर्ने ।
  • प्रति हेक्टर १५००-३००० लिटर पानीमा १५००-३००० मिलिलिटर Propagites 57% एस.पी मिसाई स्प्रे गर्नुहोस् ।
dev