किट व्यवस्थापन – प्याज बाली

प्याजका किरा र तिनको व्यवस्थापन

प्याजको चुसाहा किरा (Onion Thrips)

  • मलचिंग प्रयोग गर्ने ।
  • कार्नेसन, क्रिसेन्थेमम, गाजर र लहरे बालीहरू चुसाहालाई आकर्षित गर्ने बोर्डर बालीको रूपमा लगाउने ।
  • स्पिनोसेडको(Spinosad) १ मिलि प्रति ३ लिटर पानीमा मिसाई स्प्रे गर्नुहोस्। प्रति हेक्टर करिब ५०० लिटर पानीमा स्प्रे समाधान आवश्यक छ।

प्याजको झिंगा (Onion Maggot)

  • झिंगाको जनसंख्या कम राख्न बालीनाली घुमाउनुहोस्; अधिक दूरी अधिक प्रभाकारी हुन्छ ।
  • Spinosad 45% SC @ ७ मिलिलिटर / १६ लिटर पानीमा मिसाई स्प्रे गर्नुहोस् ।
  • डायमेथोएट ३०% ईसी @ १ मिली/लिटर पानी वा इमिडाक्लोप्रीड १७.८% एसएल @ १० मिलिलिटर/१६ लिटर पानीमा मिसाई स्प्रे गर्नुहोस् ।
dev