किट व्यवस्थापन – जुट

जुटका किरा तथा तिनको व्यवस्थापन

जुटको झुसिलकिरा (Jute Hairy Caterpillar)

  • प्रारम्भिक ईन्स्टार लार्वाको संग्रह गर्ने र विनाश गर्ने ।
  • २०० मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन २५  ईसी वा ४०० मिलीलीटर डेल्टामेथ्रिन २.८ ई.सी प्रति हेक्टर ६२५ लिटर पानीमा मिसाई छर्कनुहोस् ।

जुटको अर्ध लुपर किरा (Jute Semi-Looper)

  • प्रारम्भिक ईन्स्टार लार्वाको संग्रह गर्ने र विनाश गर्ने ।
  • २०० मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन २५  ईसी वा ४०० मिलीलीटर डेल्टामेथ्रिन २.८ ई.सी प्रति हेक्टर ६२५ लिटर पानीमा मिसाई छर्कनुहोस् ।

जुटको काण्डको घुन (Jute Stem Weevil)

  • संक्रामक बोटहरू हटाउने र थिनिंग गरेर यस कीटलाई दबाउन सकिन्छ र फसल कटनी गरेपछि बोटहरु संकलन गरेर नष्ट गर्ने ।
  • २.५  केजी कार्बेरिल ५० डब्ल्यू.पी प्रति हेक्टर ६२५ लिटर पानीमा मिसाई वा १००० ग्राम थियोडिकार्ब @ २ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई स्प्रे गर्नुहोस् ।

जुटको मिलिबाग (Jute Mealybug)

  • Dimethoate 30 EC @१.२५ लिटर प्रति ६२५ लिटर पानीमा मिसाई प्रति हेक्टरमा छर्ने |
dev