किट व्यवस्थापन – अलैंची

अलैंचिका किराहरु तथा नियन्त्रण

झुसिल्किरा (Caterpillar)

 • अलैंचीको पातमा झुसिल्किराका फूलहरु देखिएमा फूलहरु टाँसिएका लाँक्राहरुबाट चुड़ाई वा काटी गाडीदिने वा जलाईदिनुपर्छ |
 • समय समयमा विषादी जस्तै Roger, Metacid, Thiodan आदि कुनैपनि सिस्टेमिक किटनासक विषादी १ मि.लि. प्रति लिटर पानीको दरमा स्प्रे गर्ने |

लाही किरा (Aphid)

 • Malathion 50 EC तथा Metasystox 25 EC १ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्नाले लाही नियन्त्रण भएको पाइएको छ |
 • Dimethoate 30 EC ६६० मिलिलिटर ५००-१००० लिटर पानीमा प्रति हेक्टर छर्नाले यो किराको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ |
 • पहेंलो टाँसिने पासोलाई बगैंचाको बिभिन्न ठाउँमा राख्नाले पनि यो किराको नियन्त्रण भएको पाईएको छ |
 • थोप्ले खपटे (ladybird beetle) जस्ता सिकारी किरा लाई बगैंचामा छोडनाले लाही किराको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ |

 

थ्रिप्स (Thrips)

 • Malathion 50 EC तथा Metasystox 25 EC १ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्नाले लाही नियन्त्रण भएको पाइएको छ |
 • Dimethoate 30 EC ६६० मिलिलिटर ५००-१००० लिटर पानीमा प्रति हेक्टर छर्नाले यो किराको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ |
 • समय समयमा विषादी जस्तै Roger, Metacid, Thiodan आदि १ मि.लि. प्रति लिटर पानीको दरमा स्प्रे गर्ने |
 • किरा लागेको बोटहरुलाई Imidacloprid 17.8 SL ०.५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई उपचार गर्ने |

खुम्रे किरा (White Grub)

 • राम्रोसंग विघठित गोबर मलको प्रयोग गर्ने |
 • Metarrhizium आधारित जैविक किटनाशकको प्रयोग गर्ने |
 • बारी राम्रो सँग खनजोत गरेर तयार गर्ने |
 • उज्यालो पासोको प्रयोग गरेर तेसको माउ खपटे किरालाई नियन्त्रण गर्ने |
 • यो किराको नियन्त्रणको लागि Furadan, Phorate जस्ता विषादी प्रति रोपनी ५०० ग्राम छर्नुपर्दछ |
 • माउ खपटे किरालाई ५०० ग्राम Carbaryl ५० WP २५० लिटर पानीमा हालेर एक हेक्टरमा उक्त किरा लाई मन पर्ने बिरुवामा छर्न सकिन्छ | त्यसो गर्दा उक्त किरा त्यो बोटमा बसेको अवस्थामा मार्न सकिन्छ |

गभारो किरा (Borer)

 • Demacron किटनाशक विषादी १ मि.लि. प्रति लिटर पानीको दरमा मिसाई स्प्रे गर्ने |
dev