किट व्यवस्थापन – समशितोष्ण फलफूल (स्याउ आदि)

समशितोष्ण फलफूलका किरा र तिनको व्यवस्थापन

भुवादार लाही (Wooly Aphid)

 • प्रतिरोधक रुटस्टक जस्तै Golden Delicious, Northern Spy आदि प्रयोग गर्नुहोस्|
 • परजीवी Aphelinus mali (Aphelinidae) को प्रयोगले पनि यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ |
 • जाडो याममा यो किरा जरामा आई बस्ने हुनाले यसको निम्ति Carbofuran गेडा जाडो याममा फेदको वरिपरी माटोमुनि पर्ने गरी बोटको उमेर अनुसार १०-३० ग्राम प्रति बोटको हिसाबले राखी सिंचाई गरिदिने |
 • किरा लागेको नर्सरी बोटहरुलाई Imidacloprid 17.8 SL ०.५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई उपचार गर्ने |
 • परजीवी किरा Aphilinus mali को चैत्र-बैशाख तिर प्रयोग गर्ने |

गभारो (Borer)

 • जाडो याममा सुकेका हाँगाहरु र किरा लागेका हाँगाहरु लाई काँटछाँट गरि जलाईदिने |
 • किरा लागेको हाँगामा दुलो पत्ता लगाई Dichlorvos (Nuvan 76 EC) १० मि.लि. प्रति लिटर पानीमा वा मट्टीतेलमा कपास चोपेर प्वाल टालिदिने |
 • ०.२ ग्राम Aluminium Phosphate टब्लेट प्वालमा राखी माटोले प्वाल टालिदिने |

जराको गभारो (Root borer)

 • सुख्खा बलौटे माटोमा स्याउ बगैंचा नलगाउनुहोस्।
 • ताजा गोबरलाई मलको रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्।
 • राम्रोसँग विघटित FYM मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। रूखहरू मुनि माटोमा interculturing गर्दा उक्त किराको लार्भा मार्न मद्दत गर्दछ।
 • स्याउ रोप्नु अघि माटोमा ३३ के.जी कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ३% जी.आर प्रति हेक्टरमा हाल्नुहोस्।

San Jose Scale (Quadraspidiotus perniciosus)

 • Field sanitation.
 • Infested pruned material should be collected and burnt.
 • Use of parasitoid Encarsia perniciosi.
 • Spray mineral oil servo @ 10-15 ml/liter as a foliar spray in apple trees in April-May. Repeat the spray after 7 days, 3 times.
 • Dip the roots of the infested saplings in 0.1% solution of Fenitrothion or Dichlorovos.
 • Spray Roger (Dimethoate 30% EC) at 2 ml/liter of water (2500 ml in 1250 liters of water per hectare).
 • Incorporate Disiston 5% G (disulfoton) or Cartap Hydrochloride 3 G @ 40-50 gram/plant digging a trench around the root zone. Cover the trench with soil and irrigate immediately.

Tent Caterpillar (Malocosoma indicum)

 • Mopping up the tents with a pole and some rags dipped in kerosene (best at 12 noon to 3 pm on clear sunny days.)
 • Destroy all egg bands at December-January pruning.
 • Spray 2.5 kg of Thiodicarb 75WP in 1250 liters of water per hector.

Peach Leaf Curl Aphid (Brachycaudus helichrysi)

 • Removal of alternative hosts.
 • Spray 2 liters of Dimethoate 30 EC in 1250 liters of water per hector (one pre bloom and a post bloom spray at 10 days intervals.)
dev