किट व्यवस्थापन – कोषे बाली

कोषे बालीका किरा तथा तिनको नियन्त्रण

चनाको कोसाको गवारो (Chickpea Pod Borer)

 • समयमै रोप्नुहोस् अर्थात् अक्टोबरको बीचमा वा चाँडै पाक्ने प्रजातिहरूको बोट उमार्ने काम जसले मार्चको पहिलो हप्तामा कोषा गठन पूरा गर्दछ र यस कीटको शिखर गतिविधिबाट उम्कन मद्दत गर्दछ ।
 • जौं, गहुँ, रायोको र अलसी जस्तो गैर-रुचाइएको होस्ट प्लान्टको साथ मिश्रित इन्टरक्रपिंग गर्ने |
 • सयपत्री फूललाई पासो बालीको रुपमा प्रयोग गर्ने |
 • आणविक पोलीहेड्रोसिस भाइरस लागू गर्नुहोस् (NPV) @ २५०-५००LE/हेक्टरको दरले प्रयोग गर्ने ।
 • स्प्रेयिंग साँझको समयमा गर्नुपर्छ । 

भटमासको झुसिलकिरा (Soybean Hairy Caterpillar)

 • अण्डाको समुह संकलन गर्ने र विनाश गर्ने ।
 • खेतमा सरसफाइ गर्ने र झरेको पातहरू हटाउँदा कीराहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
 • फेनभलेरेट २० ईसीको २५० मिलीलीटर वा साइपरमेथ्रिन २० ईसीको २०० मिलीलीटर वा डेल्टामेथ्रिन २.८ ईसीको ४०० मिलीलीटर कीटनाशकको ​​स्प्रे पोड गठनको सुरुमै प्रति हेक्टर ६२५ लिटर पानीमा मिसाई गर्ने र २ हप्ता पछि दोहोर्याउने ।

केराउको पात खन्ने किरा (Pea Leaf Miner)

 • किराले खनेका पातहरू संकलन गर्ने र नष्ट गर्नुहोस्।
 • निगरानी गर्न र समूह जालको लागि पहेंलो टाँसिने जालको प्रयोग गर्नुहोस्।
 • १-१.७५ केजी बनमाराको खरानी प्रति २०० वर्ग मिटरमा राख्नुहोस् |
 • बालीको खेतमा क्लोरोपायरिफोसको साथ लेपन गरिएको पहेंलो टाँसिने जाल प्रयोग गर्नुहोस् |
 • ६६० मिलीलीटर रोगर (डायमेथोएट ३०% ईसी) @ ५००-१००० लिटर पानीमा मिसाई प्रति हेक्टर स्प्रे गर्ने । 

बोडीको कोषाको गवारो (Cowpea Pod Borer)

 • अण्डाको समुह संकलन गर्ने र विनाश गर्ने ।
 • फेनभलेरेट २० ईसीको २५० मिलीलीटर वा साइपरमेथ्रिन २० ईसीको २०० मिलीलीटर वा डेल्टामेथ्रिन २.८ ईसीको ४०० मिलीलीटर कीटनाशकको ​​स्प्रे पोड गठनको सुरुमै प्रति हेक्टर ६२५ लिटर पानीमा मिसाई गर्ने र २ हप्ता पछि दोहोर्याउने । 

कोषाको थोप्ले गवारो (Spotted Pod Borer)

 • Emamectin Benzoate ०.३ ग्राम/लिटर पानीको दरले स्प्रे गर्ने |
 • Derrisom २ मिलिलिटर/लिटर पानीको दरले छर्ने |
 • अण्डाको समुह संकलन गर्ने र विनाश गर्ने ।
 • खेतमा सरसफाइ गर्ने र झरेको पातहरू हटाउँदा कीराहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
 • फेन-भलेरेट २० ईसीको २५० मिलीलीटर वा साइपरमेथ्रिन २० ईसीको २०० मिलीलीटर वा डेल्टामेथ्रिन २.८ ईसीको ४०० मिलीलीटर कीटनाशकको ​​स्प्रे पोड गठनको सुरुमै प्रति हेक्टर ६२५ लिटर पानीमा मिसाई गर्ने र २ हप्ता पछि दोहोर्याउने ।

अर्ध लूपर किरा (Semi lopper)

अण्डाको समुहहरु र लार्भाको समूह हटाउनुहोस् र तिनीहरूलाई नष्ट गर्नुहोस् ।

ब्यासिलस थ्युरिंगेन्सिसको वाणिज्यिक फॉर्मुलेसन @ १-२ ग्राम / लिटर पानीमा स्प्रे गर्नुहोस् ।

प्रति हेक्टर ५००-१००० लिटर पानीमा मालाथियन ५० ईसीको १.५ लिटर स्प्रे गर्नुहोस् ।यदि आवश्यक भएमा १० दिनको अंतरालमा स्प्रे  दोहोर्याउनुहोस् ।

Dichlorovos 76 EC ५०० मिलिलिटर प्रति हेक्टर ५००-१००० लिटर पानीमा मिसाई छर्ने | 

Aphids (cowpea, black-bean)

 • Apply fertilizer as recommended dose.
 • Install yellow pan trap with 1% (10ml/liter of water) kerosene water or yellow sticky trap at crop height in the field for monitoring occurrence of winged aphid.
 • Releasing and rearing of predators like ladybird beetle.
 • Spray 660 ml of Dimethoate 30 EC in 500-1000 liters of water.

Pea stem fly (ophiomyia phaseoli)

 • Avoid sowing of the crop earlier than mid-October.
 • Remove and destroy all affected branches during the initial stage of attack.
 • Apply 25 kg of Cartap Hydrochloride 3% GR at the time of sowing.

Pod Fly (Melanagromyza obtuse)

 • Spray 1.75 kg of carbaryl 50 WP in 200 liters of water on dwarf varieties and 300 liters on tall varieties per ha. Repeat the spray after 15 days.
dev