मल हाल्ने तरिका

खाद्य, दलहन, तेलहन तथा पुष्पबालीमा वैज्ञानिक तरिकाले मलखाद राख्ने तरिका |

मलखाद राख्ने तरिका  राम्रो मल खाने विधिको छनोट गर्न नसकेको खण्डमा उत्पादनमा कमि आउनुका साथै घोगा, दाना बाला लाग्ने समयमा ...
Read More

फलफुल तथा नगदेबालीमा वैज्ञानिक तरिकाले मलखाद राख्ने तरिका |

मलखाद राख्ने तरिका  राम्रो मल खाने विधिको छनोट गर्न नसकेको खण्डमा उत्पादनमा कमि आउनुका साथै घोगा, दाना बाला लाग्ने समयमा ...
Read More

तरकारीबालीमा वैज्ञानिक तरिकाले मलखाद राख्ने विधि |

मलखाद राख्ने तरिका  राम्रो मल खाने विधिको छनोट गर्न नसकेको खण्डमा उत्पादनमा कमि आउनुका साथै घोगा, दाना बाला लाग्ने समयमा ...
Read More
dev