रोग व्यवस्थापन – जरा बाली

जरा बालीमा लाग्ने रोग

गजारको सेतो ढुसी (White Mold or Sclerotinia Rot)

  • भण्डारणमा लगातार निरीक्षण, कम तापक्रम, हावाको निकास गर्ने र २-५% पातलो ब्लीच(Bleach) समाधानको अन्तिम पानीमा धुँदा यसले पर्याप्त नियन्त्रण गर्छ | २० भागको पानीमा (१ भाग ब्लीच, (सोडियम हाइपोक्लोराइट) प्रयोग गर्नुहोस् ।

जीवाणुले कुहिने रोग (Bacterial Soft Rot)

·        भण्डारण वा ट्रान्जिट भन्दा पहिले सोडियम हाइपोक्लोराइटको १:५०० को घोलमा डुबाउँदा रोग कम हुन्छ ।

डडुवा रोग (Bacterial Leaf Blight)

·        कपर अक्सीक्लोराइड ०.२५% को साथ प्रारम्भिक स्प्रेइ गर्ने ।

अल्टरनेरिया थोप्ले रोग (Aleternaria Leaf Spot)·

खेतबारी सफा राख्न रोग लागेको पातहरु र झारपातहरू बटुलेर जलाउने |

·        स्वस्थ बिउ तथा बेर्नाहरु रोप्ने |

·        रोगको प्रकोप अत्याधिक भएमा Mancozeb 75 WP २ ग्राम वा carbendazim 50 WP १ ग्राम वा Copper Oxychloride 50 WP ३ ग्राम/लिटर पानीका दरले मिसाई छर्ने |

dev