रोग व्यवस्थापन – रहर बाली

रहर बालिका रोगहरु

ओईलाउने रोग (wilt)

  • रोग अवरोधक जात रामपुर रहर लगाउने |
  • रहर र अन्य बाली मिश्रित खेति गर्ने |

 

बाझोपन (Sterility Mosaic)

  • रोग अवरोधक जात बागेश्वरी, रामपुर रहर लगाउने |
  • घुम्ती बाली प्रणाली अपनाउने |

 

dev