रोग व्यवस्थापन – तेलहन बाली

तेलहन बालीमा लाग्ने प्रमुख रोग तथा तीनको व्यवस्थापन

तोरी, सर्सिउं बदामको रोगहरु:

थोप्ले डडुवा (Alternaria blight)

 • स्वस्थ बिरुवाबाट उत्पादित बिउ मात्र लगाउने |
 • बिउ लगाउदा Captan विषादी प्रति के.जी. २ ग्रामका दरले उपचारित बिउ लगाउने |
 • रोगि बिरुवा तुरुन्त हटाउने |
 • बाली चक्र अपनाउने |

 

सेते रोग (White blister)

 • रोगी बिरुवा तुरुन्त उखेलेर फाली बढी फैलन बाट बचाउने |
 • Captan २ ग्राम प्रति के.जी. बिउका दरले उपचारित बिउ लगाउने |
 • बिरुवामा Blitox ५० विषादी २/३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखेर छर्ने |

 

शिते ढुशी (Downy Mildew)

 • रोगी बिरुवा तुरुन्त उखेलेर फाली बढी फैलन बाट बचाउने |
 • Captan २ ग्राम प्रति के.जी. बिउका दरले उपचारित बिउ लगाउने|
 • बिरुवामा Blitox ५० विषादी २/३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखेर छर्ने|

 

धुले ढुशी (Powdery Mildew)

 • सुरु सुरुमा भएमा गाई भैंसीको गहूंत छर्ने|
 • बढी प्रभाभित भएमा Calthin २ मिलिलिटर प्रति लिटर पानीमा राखेर छर्ने|

 

बदामको थोप्ले रोग (Tikka Disease of Groundnut)

 • यो रोग ढुशिको जात हेरी उम्रदेखी नै लाग्ने भएकोले यसको उपचार पनि सुरुदेखि नै गर्नु पर्दछ |
 • Blitox 50, Dithane M 45 जस्ता विषादी २/३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखी छर्ने|
 • अरु तरिका अन्य रोगरुमा जस्तै गर्ने|

 

सिन्दुरे रोग (Red stripe rust)

 • Vitavax-200 २ ग्राम/केजी बीउका दरले बिउ उपचार गरि छर्ने |
 • सिफारिस गरीएअनुसार मलखादको प्रयोग गर्ने र ठिक समयमा गहुँ छर्ने |
 • रोग फाटफुट देखिनासाथ Mancozeb 75 WP ३ग्राम्/लिटर पानीका दरले वा Propiconazole 25 EC १ मिलिलिटर/लिटर पानीका दरले मिसाई १५ दिनको फरकमा २-३ पटक बोट भिज्ने गरि छर्ने |

 

सूर्यमुखीका रोगहरु

डाठ जरा कुहिने रोग (Root Rot)

 • यो रोग बिउ र माटो दुबैबाट सर्ने भएकाले बिउ उपचार गर्ने र घुम्ती बाली लगाएर रोगको प्रकोप घटाउन सकिन्छ|

 

थोप्ले डडुवा (leaf spot)

 • Blitox को ०.१% (१ ग्राम/लिटर पानीमा) घोल बालीमा छर्ने|

 

सिन्दुरे रोग (Red Stripe Rust)

 • सिफारिस गरीएअनुसार मलखादको प्रयोग गर्ने र ठिक समयमा गहुँ छर्ने |
 • रोग फाटफुट देखिनासाथ Mancozeb 75 WP ३ग्राम्/लिटर पानीका दरले वा Propiconazole 25 EC १ मिलिलिटर/लिटर पानीका दरले मिसाई १५ दिनको फरकमा २-३ पटक बोट भिज्ने गरि छर्ने |

 

dev