रोग व्यवस्थापन – मुसुरो बाली

मसुरो बालीका रोगहरु

ओईलाउने रोग (Wilt)

  • रोग नलाग्ने वा कम लाग्ने जातहरु जस्तै सिमल, सिखर, खजुरा-१,२ लगाउने |
  • २ बर्षको घुम्ती बाली अपनाउने |

 

जरा कुहिने रोग ( Root Rot)

  • रोग ग्रस्त छेत्रमा ३-४ बर्षसम्म मसुरो नलगाउने |
  • घुम्ती बाली प्रणाली अपनाउने |

 

डडुवा रोग (Blight)

  • रोग देखापर्ने बितिकै Mancozeb 75 WP २-३ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई ७ दिनको फरकमा २-३ पटक छर्ने |

 

dev