रोग व्यवस्थापन – चना बाली

चना बालीका रोगहरु

खैरे रोग (Botrytis Grey Mold)

  • Carbendazim 50 WP १ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई फुल फुल्ने बेलामा छर्ने |
  • चनाको बोट ठाडो हुने जात पातलो हुने गरि लगाउने |

 

फेद कुहिने रोग (Foot Rot)

  • घुम्ती बाली प्रणाली अपनाउने |
  • Carbendazim 50 WP ३ ग्राम/किलो बिउको दरले उपचार गरि रोप्न्ने |

 

कालो जरा कुहिने रोग (Root Rot)

  • घुम्ती बाली प्रणाली अपनाउने |

 

dev