रोग व्यवस्थापन – सिमी र केराउ

सिमि केराउ बालीका रोगहरु

सिन्दुरे रोग (Rust)

 • रोगी बोटका भागहरु, ठुटाहरु अनि झारपातहरु बटुलेर जलाई खेतबारी सफा राख्ने |
 • बिउ उत्पादन गर्ने बालीमा भए रोग देखापर्ना साथ् गन्धक र चुन १:२ भागको अनुपातमा मिसाएर मलमलको कपडामा पोको पारेर छर्ने |
 • Sulphur 80 WP ३ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने |

 

धुले ढुशी (Powdery Mildew)

 • रोगी बोटहरु बटुलेर जलाउने र खेतबारी सफा राख्ने |
 • गन्धक र चुन १:२ भागको अनुपातमा मिसाएर मलमलको कपडामा पोको पारेर छर्ने |
 • Dinocap 48 % EC (काराथेन) ०.५ देखि १ मिलिलिटर/लिटर पानीमा मिसाई पातहरु राम्ररी भिज्ने गरि छर्कने |
 • Carbendazim 50 WP १ ग्राम/लिटर पानि वा Wettable Sulphur 80% WP २.५ ग्राम/लिटर पानीमा अथवा Thiophanate Methyl 70 WP १.५ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई छर्कने |

 

कोत्रे रोग (Anthracnose)

 • Captan 50 WP २-३ ग्राम/केजी बीउका दरले बिउ उपचार गर्ने |
 • रोगको लक्षण देखापर्ना साथ Copper Oxychloride 50 WP वा Mancozeb 75 WP ३ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाएर ७-७ दिनको फरकमा ३ पटक छर्कने अथवा Chlorothalonil 75 WP २ ग्राम वा Captan 50 WP ३ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाएर छर्कने |

जरा कुहिने रोग(Root Rot) जाले पात डडुवा (Web Blight)

 • बिउ छर्नुअघि Carbendazim २ ग्राम/केजी बिउको दरले बिउ उपचार गर्ने |
 • जैविक विषादी Trichoderma २.५ केजी/हेक्टर ५० केजी गोब्रेमलमा मिसाएर बिउ छर्नुअघी प्रयोग गर्ने |
 • माटोमा तोरीको पिना २५० ग्राम/वर्ग मिटरमा प्रयोग गर्नुहोस् |
 • यदि रोगग्रस्त भएमा Tabuconazole अथवा SAAF @ ०.६ ग्राम/लिटर १०-१५ दिनको अवधिमा २-३ पटक छर्नुहोस |

 

थोप्ले रोग (Cercospora Leaf Spot, Angular Leaf Spot)

 • रोगी बोटहरु बटुलेर जलाउने र खेतबारी सफा राख्ने |
 • कोशेबाली बाहेकमा अन्य बालिसंग २-३ वर्षको घुम्तीबाली अपनाउने |
 • बिउ छर्नुअघि Carbendazim २ ग्राम/केजी बिउको दरले बिउ उपचार गर्ने |
 • रोग लागेको खण्डमा Mancozeb २.५ ग्राम वा Hexaconazole ०.५ ग्राम/लिटर पानीको दरले १०-१४ दिनको अन्तरमा २-३ पटक छर्नुहोस |
 • SAAF को २ ग्राम/लिटर पानीमा मिसाई पातमा भिज्ने गरि १५ दिनको अन्तरालमा २-३ पटक छर्नुहोस |

 

सिमि मोजाइक भाइरस (Common & Golden Mosaic)

 • स्वस्थ रोगमुक्त सिफारिस बिउको प्रयोग गर्ने |
 • मकैबालीसंग अन्तरबाली लगाउने |
 • गोल्डेन मोजाइक भाइरस सेतो झिडाले सार्ने हुदा यसको नियन्त्रणको लागि पहेलो टासीने पासो खेतमा प्रयोग गर्नुहोस् |
 • यो किरा नियन्त्रणको लागि Dimethoate 30 EC @ १ मिलिलिटर/लिटर पानीका दरले छर्नुहोस |

 

dev