रोग व्यवस्थापन – जौ बाली

रोगको व्यवस्थापन- जौ बाली

जौबालीमा लाग्ने मुख्य रोग

पहेलो सिन्दुरे रोग ( Yellow Rust)

  • रोग अवरोधक वा रोग कम लाग्ने जात प्रयोग गर्ने |
  • सन्तुलित मलखादको प्रयोग गर्ने, ठिक समयमा गहुँ छर्ने,कार्तिक १५ देखि माघ १५सम्म छर्ने |
  • रोग फाटफट देखिनासाथ Propiconazole 25 EC १ मिलिलिटर/लिटर पानीका दरले मिसाई १५ दिनको फरकमा २-३ पटक बोट भिज्ने गरि छर्ने |

धर्से रोग (Stripe Rust)

  • Vitavax-200 २ ग्राम/केजी बीउका दरले बिउ उपचार गरि छर्ने |

 कालो पोके (Smut)

  • Vitavax-200 २ ग्राम/केजी बीउका दरले बिउ उपचार गरि छर्ने |

 

dev