कोल समुहका तरकारी बालीका सिफारिस जातहरु, पाक्ने अवधि उत्पादकत्व र सिफारिस छेत्रहरु

सिफारिस बालीको जातको प्रयोग नगरेको खण्डमा निम्न समस्या आउन सक्दछन |

१. न्युन उत्पादन

Advertisements

२. फल नलाग्ने समस्या

३. क्षेतिपूर्ति नपाउने

४. अनुदानको रकम भुक्तानी नहुने

५. आर्थिक नोक्सान

तसर्थ जातको छनोट तथा खरिद गर्दा नेपालमा सुचिकृत जातको पात्र प्रयोग गर्नु जरुरि छ | नेपालमा उपलब्ध जातहरु हामीले समावेश गरेका छौ |

कोल तरकारी बालिका जातहरु

  • काउली

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
काठमान्डौ स्थानीय ११०-१२० २५ तराई पहाड र उच्च पहाड
डोप्ला स्नोवल ११०-१२० १५ तराई पहाड र उच्च पहाड
सर्लाही दिपाली ५५-६० तराई, मध्यपाहाड
एन एस ६० F1(पंजीकरण मात्र) ५५-६० २६-३० तराई र पहाड
एन एस १०६  F1(पंजीकरण मात्र) ७०-७५ २८-३४ तराई पहाड र उच्च पहाड
एन एस ९० F1(पंजीकरण मात्र) ९०-९५ ४०-६० तराई पहाड र उच्च पहाड
अन्ना ९०  F1(पंजीकरण मात्र) ९० ४५-५६ तराई पहाड र उच्च पहाड
अन्ना कप  F1(पंजीकरण मात्र) ६० ३० तराई पहाड र उच्च पहाड
रेनी F1(पंजीकरण मात्र) ८१ ३६-४० तराई पहाड र उच्च पहाड
१० डमी F1(पंजीकरण मात्र) ७० ४०-४४ तराई पहाड र उच्च पहाड
११ युमिको F1(पंजीकरण मात्र) ७५ २६-३० तराई पहाड र उच्च पहाड
१२ स्नो बेस्ट F1(पंजीकरण मात्र) ७०-७५ ३०-४० तराई पहाड र उच्च पहाड
१३ व्हाइट ईज्ल्यन्ड F1(पंजीकरण मात्र) ५०-५५ ३३ तराई र मध्य पहाड
१४ व्हाईट फल्यास F1(पंजीकरण मात्र) ११० ४५ मध्य पहाड
१५ मिल्किबे F1(पंजीकरण मात्र) १२० ५२.५ पहाड र उच्च पहाड
१६ कासमिरे F1(पंजीकरण मात्र) ११० ५२.५ तराई र मध्य पहाड
१७ क्यान्डीड चार्म F1(पंजीकरण मात्र) ११० ५२.५ तराई र मध्य पहाड
१८ युकोन F1(पंजीकरण मात्र) ११० ५६ तराई र मध्य पहाड
१९ नेपा व्हाईट F1(पंजीकरण मात्र) १०० ३८ तराई र मध्य पहाड
२० स्नो क्राउन F1(पंजीकरण मात्र) ७० २२-२५ तराई र पहाड
२१ स्नो मिस्टिक F1(पंजीकरण मात्र) ८० ३५-४० तराई र पहाड
२२ स्नो ग्रेस F1(पंजीकरण मात्र) ७३ ३५-४० तराई र पहाड
२३ नेपा ६० F1(पंजीकरण मात्र) ५५ २६-२८ तराई र पहाड
२४ स्नो क्वीन F1(पंजीकरण मात्र) ५० 20-२२ तराई र पहाड
२५ स्नो डोम F1(पंजीकरण मात्र) ८५ ४०-४५ तराई र पहाड
२६ स्नो मार्च F1(पंजीकरण मात्र) १८० ५०-५५ तराई र पहाड
२७ व्हाइट कप F1(पंजीकरण मात्र) ५०-५५ १५-१६ तराई र पहाड
२८ व्हाइट किंग F1(पंजीकरण मात्र) ७० 18-20 तराई र पहाड
२९ व्हाइट कलाउड F1(पंजीरण मात्र) ७०-७५ २२-२३ तराई र पहाड
३० व्हाइट डायमण्ड F1(पंजीकरण मात्र) ८०-८५ ३६ तराई र पहाड
३१ स्नो मुन F1(पंजीकरण मात्र) ९०-१०० ४०-४४ तराई र मध्य पहाड
३२ सिल्भरकप F1(पंजीकरण मात्र) ५०-६० २४-३० मध्य पहाड र तराई
३३ सिल्भरमुन F1(पंजीकरण मात्र) ५०-६० 20-२६ मध्य पहाड र तराई
३४ रेमि F1(पंजीकरण मात्र) ५०-६० २४-३० मध्य पहाड र तराई
३५ व्हाइटटप F1(पंजीकरण मात्र) ९० ४२ मध्य पहाड र तराई
३६ सुपर व्हाइटटप F1(पंजीकरण मात्र) ९५ ५६ मध्य पहाड र तराई
३७ देबी १ F1(पंजीकरण मात्र) ९५ ४९ मध्य पहाड र तराई
३८ देबी २ F1(पंजीकरण मात्र) ११५ ४८ मध्य पहाड र तराई
३९ एन २२ F1(पंजीकरण मात्र) १३० ६० मध्य पहाड र तराई
४० मनास्लु F1(पंजीकरण मात्र) ८० २८ मध्य पहाड र तराई
४१ निम्पू F1(पंजीकरण मात्र) ८० २८ मध्य पहाड र तराई
४२ व्हाइटमुन F1(पंजीकरण मात्र) १२५ ४८ मध्य पहाड र तराई
४३ ८०४ F1(पंजीकरण मात्र) ९० २८ मध्य पहाड र तराई
४४ व्हाइट स्नो F1(पंजीकरण मात्र) ५५-६० २२.९ तराई भित्रि मधेश र पहाड
४५ मेघा F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ ४०-५० तराई मध्य पहाड
४६ अल द राउन्ड F1(पंजीकरण मात्र) १३० १५-20 तराई भित्रि मधेश र उच्च पहाड
४७ स्नो वेभ F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ ५०-५५ तराइ र मध्य पहाड
४८ जुली F1(पंजीकरण मात्र) ५०-५५ ३५-४० तराइ र मध्य पहाड
४९ फुजिएमा F1(पंजीकरण मात्र) ७०-८५ ३५ तराइ र मध्य पहाड
५० खुमल ज्यापु ६५-८० २९.७ मध्य पहाडी छेत्र

 

  • बन्दा

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
कोपनहेगन मार्केट ७०-९० ३५ तराई र मध्यपहाड
नेपा ग्रिन, F1(पंजीकरण मात्र) ८५-९० ७५ तराई र मध्यपहाड
बिगसन १७१ F1(पंजीकरण मात्र) ९५-१०० ८० उच्च पहाड
नेपा गराउण्ड F1(पंजीकरण मात्र) ९० ७५ तराई
सुपर ग्रिन F1(पंजीकरण मात्र) ९०-१०० ४०-५० तराई पहाड र उच्च पहाड
रियर बल F1(पंजीकरण मात्र) ९० ३६-४० तराई पहाड र उच्च पहाड
ग्रिन कोरोनेट F1(पंजीकरण मात्र) ७५-८० ३५-३८ तराई र पहाड
सुपर कोरोनेट F1(पंजीकरण मात्र) ७५-८० ३२-३५ तराई र पहाड
नेपा स्टार F1(पंजीकरण मात्र) ७५-८० २२-२५ तराई र पहाड
१० टि ६२१ F1(पंजीकरण मात्र) ५५-६० 18-20 तराई र पहाड
११ रुबी किंग F1(पंजीकरण मात्र) ७५ २२-२५ तराई र पहाड
१२ समर कस F1(पंजीकरण मात्र) ५३-५८ ४५-६० तराई र पहाड
१३ ग्रिन च्यालेन्जरा  F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ ४५-६० तराई र पहाड
१४ ग्रिन हिरो F1(पंजीकरण मात्र) ५३-५८ ४५-६० तराई र पहाड
१५ नेपा म्याजिक F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ ४५-६० तराई र पहाड
१६ बोनस F1(पंजीकरण मात्र) ८०-८५ ६०-७० तराई र पहाड
१७ गोल्डेन बल F1(पंजीकरण मात्र) ४८-५३ ४५-६० तराई र पहाड
18 क्षितिज F1(पंजीकरण मात्र) ५३-५८ ४५-६० तराई र पहाड
१९ ऋषि F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ ४५-६० तराई र पहाड
20 ग्रिन काउन F1(पंजीकरण मात्र) ७५-८० 20-२५ मध्य पहाड
२१ ग्रिन टप F1(पंजीकरण मात्र) ११० ४८ मध्य पहाड र तराई
२२ एन एस आर F1(पंजीकरण मात्र) १०० ४२ मध्य पहाड र तराई
२३ के एफ ६५ F1(पंजीकरण मात्र) ९५ ३९.२ मध्य पहाड र तराई
२४ एन ७६६ F1(पंजीकरण मात्र) १०० ४८ मध्य पहाड र तराई
२५ एन वाई सी आर F1(पंजीकरण मात्र) १०० ४८ मध्य पहाड
२६ ग्रिन हट F1(पंजीकरण मात्र) ७५-८० ५०-६० तराई पहाड र उच्च पहाड
२७ वाई आर होनाम F1(पंजीकरण मात्र) ७५-८० ५०-६० तराई पहाड र उच्च पहाड
२८ एशिया एक्सप्रेस  F1(पंजीकरण मात्र) ५५ ४०-६० तराई र मध्य पहाड
२९ सी जे एन १२ F1(पंजीकरण मात्र) ७५-८० ४९.३ तराई भित्रि मधेश र पहाड
३० एशिया क्रस F1(पंजीकरण मात्र) ५०-५५ ३९.२ तराई भित्रि मधेश र पहाड
३१ जेनिथ F1(पंजीकरण मात्र) ५५-६५ ४० तराइ
३२ फुटोस्की F1(पंजीकरण मात्र) ९० ३०-४५ तराई मध्य पहाड

 

  • ब्रोकाउली

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
ग्रिन डोम ११५ F1(पंजीकरण मात्र) ११५ 20-२४ तराइ पहाड तथा उच्च पहाड
ग्रिन डोम ८० F1(पंजीकरण मात्र) ८० 18-२४ तराइ मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
ग्रिन पारासोल F1(पंजीकरण मात्र) ७३ ३०-३२ तराई र पहाड
प्रिमियम क्रप F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ २१-२३ तराई र पहाड
सेन्ताउरो F1(पंजीकरण मात्र) ६८ २२-२५ तराई र पहाड
ग्रिन पिया, F1(पंजीकरण मात्र) ८५ १६-१७ तराई र पहाड
साकुरा, F1(पंजीकरण मात्र) ९५ १०-१२ मध्य पहाड
एभरेस्ट ग्रिन F1(पंजीकरण मात्र) ९५ २५-३० तराई र मध्य पहाड
किंग डोम F1(पंजीकरण मात्र) ८५-९० १६-२४ तराई र मध्य पहाड
१० अर्ली यु F1(पंजीकरण मात्र) ६०-६५ १२-18 तराई र मध्य पहाड
११ नोक गक  F1(पंजीकरण मात्र) ८५-९० १६-२४ तराई र मध्य पहाड

 

Tags
Share

Leave comment

dev