लहरेबालीका सिफारिस जातहरु, पाक्ने अवधि उत्पादकत्व र सिफारिस छेत्रहरु

सिफारिस बालीको जातको प्रयोग नगरेको खण्डमा निम्न समस्या आउन सक्दछन |

१. न्युन उत्पादन

Advertisements

२. फल नलाग्ने समस्या

३. क्षेतिपूर्ति नपाउने

४. अनुदानको रकम भुक्तानी नहुने

५. आर्थिक नोक्सान

तसर्थ जातको छनोट तथा खरिद गर्दा नेपालमा सुचिकृत जातको पात्र प्रयोग गर्नु जरुरि छ | नेपालमा उपलब्ध जातहरु हामीले समावेश गरेका छौ |

1. घिरौला 

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
कान्तिपुरे ११०-१२० १५-१८ मध्य पहाड
न्यु नारायणी, F1 (पंजीकरण मात्र) ४५ १३ तराइ र मध्यपहाड
गीता, F1 (पंजीकरण मात्र) ४० ३८ तराइ र मध्यपहाड
एन एस ४४५, F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-४५ २४-३६ तराइ र मध्यपहाड
एन एस ४४१, F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-४५ २०-३० तराइ र मध्यपहाड
निशा ७७७, F1 (पंजीकरण मात्र) ४५ ४० तराई
सरिता, F1 (पंजीकरण मात्र) ४५-५० ५०-७० तराई
सिन्धु, F1 (पंजीकरण मात्र) ५०-६० ५०-७० तराई

 

  • काक्रो

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
कुश्ले ७५-८० १५-१८ तराई र मध्य पहाड
भक्तपुरे लोकल मध्य पहाड
एन एस ८१५, F1 (पंजीकरण मात्र) ३०-३५ २.४-३.२ तराई र पहाड
एन एस ७१९, F1 (पंजीकरण मात्र) ४३-४५ तराई र पहाड
चादनी, F1 (पंजीकरण मात्र) ३६ ५८ मध्यपहाड
सिमरन, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५ ६३ मध्यपहाड
मलिका ९९९, F1 (पंजीकरण मात्र) ३७ ५८ तराई
कोपिला, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५ ६५ तराई र मध्यपहाड
कर्मा, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५ ६३ तराई र मध्यपहाड
१० गौरी ७५७, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५ ६३ तराई र मध्यपहाड
११ हिमाल, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५-३७ ६० मध्यपहाड
१२ गरिमा, F1 (पंजीकरण मात्र) ४५-४८ ५५ तराई र मध्यपहाड
१३ मनिषा, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५ ६० मध्यपहाड
१४ संजय, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५-३७ ६१ मध्यपहाड
१५ सालिनी, F1 (पंजीकरण मात्र) ३६-४६ ५४ तराई र मध्यपहाड
१६ सिता ८८८, F1 (पंजीकरण मात्र) ३४ ६६ मध्यपहाड
१७ रमिता, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५-३८ ६३ मध्यपहाड
१८ पार्वती ४७८, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५ ६० मध्यपहाड
१९ शाहिनी १, F1 (पंजीकरण मात्र) ३६ ६८ तराई
२० शाहिनी २, F1 (पंजीकरण मात्र) ३७ ६८ तराई
२१ निन्जा १७९, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५ ६३ तराई र मध्यपहाड
२२ नेपा टुसी, F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० १५-१८ तराई र पहाड
२३ नेपा टुसी ००५, F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० १८-२० तराई र पहाड
२४ नेपा टुसी १०३, F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० १८-२० तराई र पहाड
२५ डयाड़ी २२३१, F1 (पंजीकरण मात्र) ३०-४० ३०-४० तराई र पहाड
२६ लक्की स्टोर, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५ ३०-४० तराई र पहाड
२७ डाइनेस्टि, F1 (पंजीकरण मात्र) ४२ ४०-६० तराई र पहाड
२८ बेली F1 (पंजीकरण मात्र) ४० ५०-७० तराई र पहाड
२९ म्याजेष्टि, F1 (पंजीकरण मात्र) ४० ५०-७० तराई र पहाड
३० हिमालय, F1 (पंजीकरण मात्र) ४५ ६३.७ तराई पहाड र तराई
३१ हिरो, F1 (पंजीकरण मात्र) ४७ ७० तराई
३२ जुबोराज ४११, F1 (पंजीकरण मात्र) ४५ ७६.५ तराई पहाड र तराई
३३ कानेना, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५-४० १५-२० तराई पहाड र तराई
३४ कासिन्दा, F1 (पंजीकरण मात्र) ३५-३८ १५-२० तराई पहाड र तराई
३५ एल-३३३ (पंजीकरण मात्र) ५२ २७.१ तराई भित्रि मधेश र पहाड
३६ राजा F1 (पंजीकरण मात्र) ४५ ६७ तराई
३७ मालिनी  F1 (पंजीकरण मात्र) ४३-४५ ४५-४८ तराई
३८ एनओ-१२९ F1 (पंजीकरण मात्र) ५५ ३२ तराइ र मध्य पहाड

 

  • स्क्वास फर्सी

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
असारे स्क्वास ६०-८० ९७.८ तराई र मध्य पहाड
अन्ना १०१, F1 (पंजीकरण मात्र) ६५-७० ४०-५० तराइ र पहाड
अन्ना २०२, F1 (पंजीकरण मात्र) ६५-७० ३६-४० तराइ र पहाड
अन्ना ३०३, F1 (पंजीकरण मात्र) ६५-७० ४० तराइ र पहाड
सनी हाउस, F1 (पंजीकरण मात्र) ५०-५२ ५१.८ तराइ र पहाड
टुरु ग्रिन, F1 (पंजीकरण मात्र) ३८-४३ २९ तराइ र पहाड
सोन्डो भी, F1 (पंजीकरण मात्र) ३८-४३ २५ तराइ र पहाड
लंग ग्रिन, F1 (पंजीकरण मात्र) ५३-५८ २५ तराइ र पहाड
हनी डेजर्ट, F1 (पंजीकरण मात्र) ९०-९५ १८ तराइ र पहाड
१० डेभिन्च (पंजीकरण मात्र) ६०-७५ १०५
११ स्टार व आइ जुकिनी  (पंजीकरण मात्र) ५०-५५ ११० तराइ र मध्य पहाड
१२ ग्रे जुकिनी F1 (पंजीकरण मात्र) ४५ ८० तराइ र मध्य पहाड

 

  • स्वीस चार्ड

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
सुसाग ६०-७० २०-३५ तराइ मध्य र उच्च पहाड

 

  • तर्बुजा

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
लक्ष्मी ७४७, F1 (पंजीकरण मात्र) ७०-७५ २०.५ तराई
लक्ष्मी ७६७, F1 (पंजीकरण मात्र) ७५-८० ३०.५ तराई
मस्ताना, F1 (पंजीकरण मात्र) ६५-७० ७०-८० तराई

  • फर्सी

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
सोनार ०२२, F1 (पंजीकरण मात्र) ७५-८० ५५ तराई

 

  • लौका

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
काभेरी, F1 (पंजीकरण मात्र) ४५-५० ४०-५० तराई र पहाड
एन एस ४२१, F1 (पंजीकरण मात्र) ४५-५० ४४-५६ तराई र पहाड
एन एस ४४३, F1 (पंजीकरण मात्र) ४३-५० ३०-४० तराई र पहाड
अनमोल, F1 (पंजीकरण मात्र) ६० १२ तराई, पहाड र उच्च पहाड
धारा F1 (पंजीकरण मात्र) ५५-६५ ५०-७० तराई र पहाड

 

  • पाटे चिरौला

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
ह्यु क्यु F1 (पंजीकरण मात्र) ४० २३ तराइ र मध्यपहाड
भिसेट सी सी १६५ F1 (पंजीकरण मात्र) ३५-४० ३० तराइ र मध्यपहाड
एन एस ४०१ F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-४५ ४४-४८ तराई र पहाड

 

  • चिचीण्डा

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
कर्णाली, F1 (पंजीकरण मात्र) ४५ ३० तराई र मध्यपहाड
हरियाली, F1 (पंजीकरण मात्र) ५० ३० तराई र मध्यपहाड

 

  • तिते करेला

क्र. स बालीको जात पाक्ने अवधि उत्पादन(मे.टन/हे) सिफारिस छेत्र
हरियो करेला ९०-१०० २०-२५ तराई र मध्य पहाड
चन्द्रा, F1 (पंजीकरण मात्र) ४८-५० १९.८ तराई र मध्य पहाड
लक्ष्मी ५५५, F1 (पंजीकरण मात्र) ५० २८ तराई र मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
पिपल F1 (पंजीकरण मात्र) ५० २०.९ तराई र मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
शिव F1 (पंजीकरण मात्र) ४८-५० २१.४ तराई
सेती ४४४ F1 (पंजीकरण मात्र) 46-४८ २६.९ तराई र मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
कोमल F1 (पंजीकरण मात्र) ४८-५० ३५.६ तराई र मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
गंगा F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-४५ २४ तराई
सम्बृदी F1 (पंजीकरण मात्र) ४८-५० ३५.८ तराई र मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
१० हिरा F1 (पंजीकरण मात्र) ४८-५० २४.३ तराई
११ एन एस ४५३ F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० ४०-४५ तराई र पहाड
१२ एन एस ४५४ F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० ४०-४५ तराई र पहाड
१३ एन एस १०२४ F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० ४०-४५ तराई र पहाड
१४ एन एस ४३१ F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० ४०-४५ तराई र पहाड
१५ एन एस ४३४ F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० ४०-४८ तराई र पहाड
१६ एन एस ४३३ F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० ४०-४५ तराई र पहाड
१७ पाली F1 (पंजीकरण मात्र) ४०-५० ४५-५० तराई, पहाड र उच्च पहाड
१८ केशव ७७७ F1 (पंजीकरण मात्र) ५० २८.५ तराई र मध्य पहाड
१९ हरित F1 (पंजीकरण मात्र) ६०-७० ३०-३५ तराई र मध्य पहाड
२० रमण F1 (पंजीकरण मात्र) ६०-६५ ३५-४० तराई
२१ माया F1 (पंजीकरण मात्र) ४५ ४०-४५ तराई र मध्य पहाड

 

Tags
Share

Leave comment

dev